dodano 05/01/2018  godz. 14:43

 

         OGŁOSZENIE  !!!         

 

 

 

  Zarząd Koła nr 8 w Koluszkach                       

 

 

 

zawiadamia że :                                 

 

 

 

  Walne Zebranie Sprawozdawcze:  

 

 

 

  odbędzie się dn. 04.02.2018r.

 

 

 

o godz.1000 w sali Makada,

 

 

 

ul. 3-go Maja 11 w Koluszkach (wejście od ul. Teatralnej 1)

 

Informujemy również że przy braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania będzie:

 

o godz. 1015 lokalizacja bez zmian.

 

 

Zapraszamy wszystkich wędkarzy.  

 

                                                                                         

                                                                            ZARZĄD KOŁA

 

                                                                                       dodano 05/09/2017  godz. 20:18

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z odbudową rybostanu na zbiorniku wodnym „Spała” w Spale, Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. wprowadza od dnia 01.09.2017 r. do odwołania zakaz amatorskiego połowu ryb wędką na całej powierzchni w/w akwenu.

 

por: http://www.pzw.org.pl/40/wiadomosci/156916/60/zakaz_polowu_ryb_na_zbiorniku_wodnym_spala

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                          dodano 17/08/2017  godz. 10:18

 

                                               

 Nęcenie ryb (nadmierne) to też „wody brudzenie”

 

Eutrofizacja wód powierzchniowych jest zjawiskiem naturalnym, związanym z wypłukiwaniem z lądu soli mineralnych i wszelkich innych substancji, jakie woda jest w stanie transportować. W drodze naturalnych procesów,  jak sedymentacja i redukcja w wyniku aktywności roślin, zjawisko to było skutecznie ograniczane lub całkiem niwelowane. Malejący udział obszarów pokrytych trwale roślinnością (lasy i obszary trawiaste) był pierwotną przyczyną  wzrostu żyzności wód płynących, za którymi to procesami stała działalność człowieka. Zanieczyszczanie wód płynących dużą ilością substancji biogennych pochodzących z obszarów rolnych (nawożenie), ścieków bytowych odprowadzanych bezpośrednio lub poprzez oczyszczalnie ścieków, ścieków przemysłowych, wód opadowych i pośniegowych z terenów zabudowanych i dróg,  naruszało przez lata naturalne zdolności rzek do samooczyszczania. Pomimo wdrażania w przemyśle technologii wodooszczędnych  i włączania coraz to większej liczby ludności do systemów oczyszczania ścieków komunalnych, narastają niestety negatywne zjawiska związane z eutrofizacją wód. Do najbardziej przykrych, z punktu widzenia wszystkich użytkowników wód, należą zakwity wywołane szybkim, nadmiernym rozwojem glonów – szczególności sinic w obszarach zbiorników zaporowych i jezior. W rzekach zjawisko nadmiernej eutrofizacji uwidacznia się w postaci rozrostu glonów nitkowatych w strefie brzegowej, a nawet w całym korycie, a także w postaci deficytów tlenu, zamulenia dna, itp. Wraz z sezonowym spadkiem ilości opadów i rosnącą temperaturą, przy rosnącym stężeniu związków azotu i fosforu w wodzie, zjawisko zakwitów na większości zbiorników zaporowych staje się permanentne, prowadząc do poważnego ograniczenia ich użytkowości.

Sinice, namnażające się w wodzie od lat, stanowią ogromny problem na najważniejszym turystycznie zbiorniku zaporowym województwa łódzkiego – Zbiorniku Sulejowskim. Mechanizm, przyczyny i dynamika zakwitów sinicowych tego zbiornika były przedmiotem badań wielu zespołów naukowych (w szczególności Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, ERCE PAN w Łodzi, Politechniki Łódzkiej), podlega też od lat monitoringowi WIOŚ.  Bezpośrednimi, najistotniejszymi przyczynami zakwitów są:

 - nadmierna ilość związków fosforu i azotu w wodzie,

- wydłużony czas retencji (wymiany) wody w zbiorniku w sezonie letnim,

- wzrost naświetlenia i temperatury wody.

   Zjawisko wzrastającej trofii i będących tego następstwem zakwitów sinicowych, wpływa również negatywnie na wędkarsko-turystyczną  atrakcyjność Zbiornika Sulejowskiego.

 Sinice namnażające się w tak dużej ilości powodują ogromne wahania pH i zawartości tlenu w wodzie (nadmierne przetlenienie w dzień, drastyczne ubytki tlenu w nocy), zanieczyszczanie  wody cyanotoksynami, zwiększone zamulenie w strefie sedymentacji obumierających glonów. Czynniki te ograniczają rozwój ryb, niszczą strefy tarłowe, wydłużają okresy niskiej aktywności pokarmowej (brak brań ryb), ograniczają spektrum gatunków zasiedlających zbiornik (ograniczenie liczebności lub ograniczenie stref występowania gatunków cennych wędkarsko), nierzadko wywołują śnięcia ryb.

  Dwa ostatnie czynniki będące przyczyną zakwitów pozostają  poza wpływem użytkownika rybackiego (wędkarskiego), jak i innych korzystających ze zbiornika.  Działania wpływające na całość ekosystemu zbiornika (piramidę pokarmową), w postaci zarybień preferujących gatunki drapieżne i ich nasilonej ochrony, prowadzone są przez PZW od wielu lat i ich dalsze potęgowanie wykraczałoby poza ekonomiczną racjonalność.

Aktualnie zatem najważniejszym działaniem mogącym poprawić stan wód Zbiornika i mieć znaczący wpływ na ograniczenie zjawiska zakwitów jest zmniejszanie dopływu do zbiornika wszelkich form zanieczyszczeń – szczególnie fosforanów, azotanów i azotynów. Największym ich donorem (80-90%) pozostają rzeki dopływowe – Pilica i Luciąża. Udział zanieczyszczeń spływających z bezpośredniego otoczenia zbiornika i pozostałych, małych dopływów bezpośrednich, pozostaje niewielki, tym niemniej w okresie ograniczenia przepływów w głównych rzekach, w sezonie letnim, mogą mieć one wpływ na potęgowanie, podtrzymanie i wydłużenie w czasie zakwitów.  Pośrednio, jako użytkownicy zbiornika, zwiększamy ten spływ bezpośredni niszcząc ochronne strefy roślinności brzegowej (zarówno tej lądowej,  jak i wodnej), tzw.  strefy ekotonowe, będące biologicznymi filtrami spływających z lądu wód. Elementami  zanieczyszczenia są wszelkie ścieki rolnicze i bytowe spływające bezpośrednio z brzegów do wód Zbiornika (dobowa obecność nad wodą wędkarza, żeglarza, turysty, wczasowicza, itp. generuje potencjalny dopływ 10 mg azotu i ok. 2 mg fosforu), substancje ropopochodne  (np. ze sprzętu motorowodnego),  ale również organiczne zanęty wędkarskie wrzucane do wody  w szczególności stosowane w nadmiarze. W miarę neutralnymi pozostają mineralne „wypełniacze”, jak gliny, piasek, ziemia, stosowane przy połowach spławikowych, przypominające w efektach naturalną erozję brzegową.

 

Wpływ zanęt wędkarskich na procesy eutrofizacji wód, z uwagi na nasilenie zakwitów, był przedmiotem badań naukowców, w tym Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (1993, 2001, 2003). Przeprowadzone badania i analizy wskazują na potencjalnie negatywny wpływ stosowania przez wędkarzy zanęt, przy stosowanych dawkach na jednego łowiącego przekraczających 2,5-3 kg na dobę, szczególnie przy braku odpowiednio wysokich efektów połowu ryb karpiowatych, trwale wyprowadzanych ze zbiornika (zabieranych). Istotnym w analizie pozostawał fakt, że statystycznie wzrost dobowego zużycia zanęt powyżej w/w dawki nie zwiększał znacząco wyniku połowu wędkarskiego, a wręcz odwrotnie – obniżał go.  W bilansie obiegu fosforu i azotu nadmierne nęcenie nie jest bilansowane ubytkiem tych pierwiastków w formie złowionych i zabranych z łowiska ryb, a tym samym staje się czynnikiem wpływającym na intensywność zakwitów.

 

Wnosimy zatem pod rozwagę wszystkim wędkującym i nęcącym ryby, aby tę ostatnią czynność ograniczali do niezbędnego minimum. Szczególnie jest to ważne, gdy złowione ryby nie są zabierane z łowiska.

 

Warto  pamiętać, że każdy nadmiar zanęty, nawet tej wyżerowanej w pełni przez ryby, jest w bilansie biogenów eutrofizujących wodę niekorzystny i prowadzi do zwiększenia zakwitów.

 

Charakterystyka zanęt stosowanych przez ankietowanych wędkarzy (zawartość biogenów w „tradycyjnych” zanętach przyjęto za Wołosem i in. 1992; w zanętach firmowych za Czekałowską 2001)   

                                                                                                                                                     

Składniki zanęty

  (%)

   Fosfor P  

     (g/kg)

    Azot N

     (g/kg)

zanęty firmowe

18,02

     6,64

    19,11

kukurydza

15,70

     1,99

    16,34

chleb

  9,96

     1,74

    10,96

zboża (głównie pszenica)

  9,10

     2,63

      8,94

ziemniaki

  8,91

     1,13

      3,84

kasza

  8,72

     1,06

      3,04

płatki zbożowe

  8,14

     5,80

    25,20

bułka, bułka tarta

  4,85

     1,18

      9,19

robaki

  3,68

     1,77

    13,96

otręby

  2,52

   12,30

      3,60

łubin

  1,74

     0,94

    20,23

soja

  1,55

     2,74

    27,25

makaron

  1,36

     0,36

      2,74

inne *

  6,01

     3,10

    12,65

               * zawartość P i N przyjęto jako średnia wartość z pozostałych składników

                                                                                                                                 wg Wołos, Mioduszewska

                                                                                                                              Komunikaty Rybackie 1/2003

 

 

   Powyżej tabela zawartości fosforu i azotu w popularnie stosowanych zanętach. Średnia zawartość tych pierwiastków w tkankach świeżych ryb słodkowodnych to 7g/kg w przypadku fosforu P (wg Kajak 1979)  i 29,6 g w przypadku azotu N (wg Sikorski 1967). Bilans skutków aktywności wędkarskiej i potencjalnego zanieczyszczenia wody nęceniem pozostawiamy każdemu do własnego wyliczenia. Zasadą każdego wędkarza powinno być, że

 

      nie wprowadzam do wody więcej biogenów, niż z niej wyprowadzam.

 

   Pamiętać przy tym należy, że ekstremalna frekwencja wędkarskich użytkowników wody może dochodzić nad Zbiornikiem Sulejowskim do tysiąca osób na dobę, a każdy kilogram dostarczonych z zewnątrz związków fosforu i azotu przekłada się na setki kilogramów sinic.

 

    Pragniesz czystej wody dla ryb i dla siebie – ograniczaj stosowanie zanęt.

 

    Chcesz ograniczać zakwity 

                                szanuj wszelką roślinność w strefie brzegowej zbiornika.

        Zabieraj znad wody wszystko to, czego nie chciałbyś nad nią zastać                

                                                           (opakowania, butelki,  itp).

 

 

 

                                         (aut.  prof. dr hab. Piotr Frankiewicz, mgr inż. Aleksander Góralczyk)

 

Literatura:

Czekałowska M. 2001- Wpływ zanęt wędkarskich stosowanych przez łowiących z brzegu na efekty połowu oraz stan troficzny jez. Wulpińskiego – prac. magisterska, UWM Olsztyn ss.35

Wołos A., Mioduszewska H. 2003 – Wpływ stosowania przez wędkarzy zanęt na efekty wędkowania i bilans biogenów ekosystemów wodnych – Komunikaty Rybackie IRS 1/2003 ss.23-27

 

 

* por: http://www.pzw.org.pl/40/wiadomosci/155413/60/necenie_ryb_nadmierne_to_tez_wody_brudzenie

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             dodano 10/08/2017  godz. 17:01

 

ZAWODY Spiningowe

 

20.08.2017 (niedziela)

Zalew Sulejowski

 

 

  godz. 5.00 - zbiórka na Borkowicach Mokrych

                           (na przystani wędkarskiej)

 

                      Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             dodano 27/07/2017  godz. 20:22

 

O parku wodnym  w Lisowicach  TVP3 Łódź

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                   

30 lipca (niedziela) o godz. 18.00 w TVP3 Łódź zostanie wyemitowany pierwszy odcinek programu „Projekt Lisowice”. Przypomnijmy, że w jego ramach łódzka telewizja do października 2018 r. zaprezentuje 20 odcinków, śledzących postępy w budowie parku wodnego pod Koluszkami, oraz omawiających walory rekreacyjno-przyrodnicze terenu w Lisowicach. Powtórka pierwszego odcinka zostanie wyemitowana 6 sierpnia (niedziela) o godz. 18.00. Zapraszamy.

 

 

*por: http://koluszki.pl/o-parku-wodnym-w-tvp3-lodz/

 

 

               

 

                                                                                                                                                            dodano 27/03/2017  godz. 20:22

 

 

WYKAZ WÓD W UŻYTKOWANIU OKRĘGU PZW

 w Piotrkowie Trybunalskim

 

Typ wody

 

Rzeki

 

Lp.

Nazwa

Pow.( ha.)

Położenie

1.

Pilica Nr 2

wraz z dopływami

200,20

Od ujścia rzeki Czarnej Włoszczowskiej do rzeki Pilicy do ujścia rzeki Czarnej Koneckiej do rzeki Pilicy

2.

Pilica Nr 3

wraz z dopływami

40,00

Od ujścia rzeki Czarnej Koneckiej do rzeki Pilicy do zbiornika Sulejowskiego

3.

Pilica Nr 4

wraz z dopływami

422.00

Od zapory zbiornika Sulejowskiego do ujścia rzeki Drzewiczki do rzeki Pilicy

4.

Drzewiczka Nr 1

wraz z dopływami

89,20

Od źródeł do jej ujścia do rzeki  Pilicy

 

5.

Widawka Nr 1

wraz z dopływami

67,40

Od źródeł do miejscowości  Zagrodniki

 

6.

Luciąża Nr 1

wraz z dopływami

41,40

Od źródeł do jej  ujścia do zbiornika Sulejowskiego

 

7.

Grabia Nr 1

wraz z dopływami

39,20

Od źródeł do miejscowości Jamborek

 

8.

Wolbórki Nr 1

wraz z dopływami

44,00

Od źródeł do jej ujścia do rzeki Pilicy

 

 

 

 

Typ wody

 

Zbiorniki zaporowe powyżej 20 ha

 

Lp.

Nazwa

Pow.( ha.)

Położenie

 

1.

Zb. Sulejowski

1980,00

Powiat piotrkowski, tomaszowski, opoczyński

 

2.

Zb. Cieszanowice

217,00

Powiat piotrkowski

 

3.

Zb. Miedzna

180,00

Powiat opoczyński

 

4.

Zb. Drzewica

100,00

Powiat opoczyński

 

5.

Zb. Bugaj

52,00

Piotrków Trybunalski

 

6.

Zb. Słok

40,00

Powiat bełchatowski

 

7.

Zb. Kotliny

22,50

Powiat łódzki wschodni 

 

 

 

 

 

Typ wody

 

Wody drobne

 

Lp.

Nazwa

Pow.( ha.)

Położenie

1.

Zb. Wawrzkowizna

16,60

Powiat bełchatowski

 

2.

Zb. Przedbórz

11,00

Powiat radomszczański

 

3.

Zb. Kodrąb

Łowisko specjalne

 

5.30

 Powiat radomszczański

4.

Zb. Patyki

5,20

Powiat bełchatowski

 

5.

Zb. Górny Młyn

 

5,50

Powiat konecki

6.

Zb. Spała

3,50

Powiat tomaszowski

 

7.

Zb. Browary I i II

3,75

Powiat konecki

 

8.

Zb. Piła

3,75

Powiat konecki

 

9.

Zb. Stary Młyn

2,80

Powiat konecki

 

10.

Zb. Stara Kuźnica

2,10

Powiat konecki

 

11.

Zb. Drutarnia

2,00

Powiat konecki

 

12.

Zb. Szabelnia

2,00

Powiat konecki

 

13.

Zb. Szczerców

1,60

Powiat bełchatowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodano 17/03/2017  godz. 20:11

 

Odstępstwa od zasad określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny PZW, jakie obowiązują na wodach użytkowanych przez  PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.

 

1.      Zakaz wywozu przynęt i zanęt.

2.      Zakaz wędkowania metodą „na żywca i na martwą rybkę” od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

3.      Wymiar ochronny karpia - do 30 cm.

4.      Wymiar ochronny okonia - do 20 cm.

5.      Ilościowy dobowy limit połowu okonia - do 15 szt.

6.      Sum europejski – bez ilościowego dobowego limit połowu.

7.      Zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków pływających wyłącznie na zbiornikach wodnych: (Zalew Sulejowski, Zbiornik Cieszanowice, Zbiornik Bugaj, Zbiornik Słok)  w okresach:

a)    w  okresie od 1 czerwca  2017 r. do 31 grudnia 2017 r., od świtu do zmierzchu;

b)    w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik –przez całą dobę, z wyłączeniem zbiornika „Słok” (amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu).

8.   Gatunki ryb, które objęte są dobowym limitem sztukowym, natychmiast po umieszczeniu w siatce do przetrzymywania ryb należy wpisać w rejestr połowu zgodnie z instrukcją.

 

Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 4 i 3

 

1)      Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory.

2)      Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  ujściowy odcinek cieku Józefówka , lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy,  obowiązuje w okresie  od 1.11 do 31.03 każdego roku.  

3)      Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  odcinek  rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzostówka”  i odcinek  od jazu piętrzącego :Brzustówka” w dół  rzeki Pilicy do ujścia  kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”.  

4)      Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się  i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych.

5)      Rezerwat „Gać Spalska”  -  całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na  rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych  na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała - Rezerwat Przyrody.

 

Obwód rybacki rzeki Widawka Nr 1

 

1)      Na odcinku rzeki Widawki od miejscowości Żar do   miejscowości Lubośnia wraz z dopływem Struga Aleksandrowska obowiązuje:

       a) zakaz stosowania przynęt zwierzęcych oraz żywej i martwej rybki;

       b) połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne;                                                        

2)      Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku 150 m w górę rzeki Widawka od jej ujścia do zbiornika Słok.  

3)      W okresie od 15.03. do 15. 05  każdego roku  obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na niżej wymienionych  odcinkach rzeki Widawki:

       a) od jazu piętrzącego w m. Kmiecizna  do strefy całorocznej ochrony przed zbiornikiem Słok.

       b) od zapory k/młyna w Słoku do zbiornika Wawrzkowizna i dalej 100 m w głąb zbiornika na całym obszarze wynurzonej roślinności –  tarlisko ryb.

 

Rzeka Pilsia

 

1)      Na odcinku rzeki Pilsi od zbiornika Patyki do ujścia do rzeki Widawki obowiązuje:

       a) zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych –  dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

       b) zakaz połowu ryb w granicach wyznaczonych i oznakowanych stref tarliskowych.

 

Zbiornik Patyki

 

1)      Zakaz połowu ryb z mola spacerowego.

Obwód rybacki rzeki Drzewiczka Nr 1

 

1)      Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego ujścia do rzeki Drzewiczka.

 

Zbiornik Miedzna Murowana

 

1)      Zakaz połowu ryb z lodu. 

2)      Zakaz połowu ryb z tzw.  „Ptasich wysp ”.

3)      Zakaz połowu ryb z  zapory czołowej i bocznej wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 726. 

 

Zbiornik Drzewica

 

1)      Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego ujścia do rzeki Drzewiczka.

 

Rzeka Brzuśnia

 

1) Na całej długości rzeki Brzuśni dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

 

Obwód  rybacki rzeki Luciąża Nr 1

 

1)      Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Szymanów, gm. Rozprza obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i odcinek od jazu w dół rzeki Luciąży do mostu drogowego na drodze Cekanów-Bagno.

2)   Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Kłudzice, gm. Sulejów obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i od jazu 150 m w dół rzeki Luciąży.

3)   Na odcinku rzeki Luciąży od jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów do jazu w m. Bazar gm. Rozprza wraz z wodami jej dopływów na w/w odcinku rzeki dozwolony jest  połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.   

4)  W okresie od 15.03. do 15. 05 każdego roku obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Luciąży od mostu drogowego w Przygłowie do jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów wraz z kanałem młynówki w Kłudzicach oraz w jej dopływach na w/w  odcinku rzeki z wyłączeniem rzeki Strawa powyżej jazu w m. Kałek.

 

 

Na wodach Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. mogą zostać wprowadzone inne dodatkowe ograniczenia w sytuacjach wymagających ochrony rybostanu lub w wyniku innych nie dających się przewidzieć zdarzeń, do których wędkujący ma bezwzględny obowiązek się stosować.

 

Ewentualne dodatkowe ograniczenia będą zamieszczone na stronie internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. pod adresem :   www.pzw.org.pl/40/

 

 

Obowiązuje odrębny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Zbiorniku Miejskim w Opocznie.

Regulamin zamieszczony na tablicach informacyjnych w obrębie łowiska.

 

 1. Amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu przy użyciu jednej wędki na spławik i wyłącznie z brzegów akwenu od ulicy Wałowej oraz od strony torów kolejowych.
 2. Na zbiorniku wodnym obowiązuje zakaz nęcenia zanętą sypką (z wyłączeniem ziaren zbóż, peletu i kulek proteinowych).
 3. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:

·         Po 1 szt. z limitowanych sztukowo gatunków ryb, według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

·         Do 2 kg pozostałych gatunków ryb, nie objętych limitem sztukowym, według Regulaminu APR PZW.

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZW i przepisy powszechnie obowiązującego prawa określone w:

 

·         W wydanym przez uprawnionego do rybactwa zezwoleniu na amatorski połów ryb.

·         Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

·         Statucie PZW.

·         Ustawie o rybactwie śródlądowym.

·         Ustawie prawo wodne.

·         Ustawie o ochronie przyrody.

·         Ustawie o ochronie środowiska.

·         Ustawie o ochronie zwierząt.

 

 

dodano 17/03/2017  godz. 20:04

 

e-zezwolenia APR-okresowe

 

 

 

Opłaty za okresowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

 

                        1.

Składka członkowska – jeden dzień połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

20,- zł

2.

Składka członkowska – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

50,- zł

3.

Opłata dla osób niezrzeszonych – jeden dzień połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

40,-zł

4.

Opłata dla osób niezrzeszonych – trzy kolejne dni połowów

 

Upoważnia niezrzeszonych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu lub ze środka pływającego na wodach Okręgu według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

100,-zł

 

 

 

 

 

 • Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

 

 

 • Składki okresowe dla członków PZW obowiązują wyłącznie dla osób z opłaconą na dany rok kalendarzowy składką członkowską ogólnozwiązkową.

 

 

 • Opłaty za jednodniowe lub trzydniowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członków PZW i osób niezrzeszonych realizowane są poprzez kasę fiskalną :

 

 

 

- całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach Mokrych

 

- w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

 

 

lub przelewem na konto bankowe Nr:     87 1240 3116 1111 0000 3503 6308   

            

 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Tryb.     

 

97- 300 Piotrków Tryb., ul. Karolinowska 19 

 

 

 

 

 

W tytule przelewu należy wpisać:

 

 

Amatorski połów ryb O/PZW Piotrków Tryb., imię i nazwisko wędkującego oraz okres wędkowania:

 

 

 • W przypadku zezwolenia jednodniowego należy podać datę połowu.

 

 

 • W przypadku zezwolenia trzydniowego należy podać datę od pierwszego do ostatniego dnia połowu (trzy kolejne dni).

 

 

 

Osoba dokonująca opłat za zezwolenia jednodniowe lub trzydniowe przelewem na konto bankowe Okregu PZW, zobowiązana jest do wydrukowania i wypełnienia stosownego zezwolenia ze strony internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. oraz zobowiązana jest do posiadania przy sobie w czasie połowów w formie papierowej potwierdzenia uiszczenia stosownych opłat za wskazane w zezwoleniu dni/dzień połowów.

 

 

Druk zezwolenia okresowego w załączniku:

 

 

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/21531/pliki/zezwolenia_okresowedruk.pdf

 

 

 

 

dodano 14/03/2017  godz. 21:32

 

Wykaz rezerwacji zbiorników wodnych i terenów w celu przeprowadzenia

imprez i zawodów wędkarskich w 2017 r.

Witamy na stronie naszego Koła Wędkarskiego w Koluszkach

Rezerwacja terminów zawodów na 2017r.
rezerwacja_terminow_pod_zawody_wedkarski
Adobe Acrobat Document 333.0 KB

 

 

 

 

 dodano 05/01/2017  godz. 20:17

WYKAZ PRZYZNANYCH ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ DLA CZŁONKÓW OKRĘGU PZW W PIOTRKOWIE TRYB. W 2016 R.

 

KOŁO PZW NR 1 W BEŁCHATOWIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

ODZNAKA WZOROWY MŁODY WĘDKARZ – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 2 W WILKUCICACH

SREBRNA ODZNAKA PZW – 1 szt.

MEDAL „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA” – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 3 W BEŁCHATOWIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

SREBRNA ODZNAKA PZW – 1 szt.

MEDAL „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA” – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 4 W BEŁCHATOWIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 5 W OPOCZNIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW Z WEŃCAMI – 1 szt.

SREBRNA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 6 W NOWYM GLINNIKU

SREBRNA ODZNAKA PZW – 1 szt.

ODZNAKA OKRĘGOWA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PZW OKRĘGU PIOTRKÓW TRYB. – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 8 W KOLUSZKACH

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 9 W MOSZCZENICY

ZŁOTA ODZNAKA PZW Z WEŃCAMI – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 11 W OPOCZNIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 2 szt.

ODZNAKA OKRĘGOWA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PZW OKRĘGU PIOTRKÓW TRYB. – 1 szt.

MEDAL „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA” – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 12 W PIOTRKOWIE TRYB.

SREBRNA ODZNAKA PZW – 1 szt.

ODZNAKA OKRĘGOWA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PZW OKRĘGU PIOTRKÓW TRYB. – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 14 W PIOTRKOWIE TRYB.

ODZNAKA OKRĘGOWA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PZW OKRĘGU PIOTRKÓW TRYB. – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 15 W PIOTRKOWIE TRYB.

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 20 W PRZEDBORZU

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 21 W RADOMSKU

SREBRNA ODZNAKA PZW – 1 szt.

MEDAL „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA” – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 22 W RADOMSKU

SREBRNA ODZNAKA PZW – 2 szt.

 

KOŁO PZW NR 23 W RADOMSKU

ZŁOTA ODZNAKA PZW Z WIEŃCAMI  – 1 szt.

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

  

KOŁO PZW NR 27 W RADOMSKU

MEDAL „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA” – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 30 W TOMASZOWIE MAZ.

ZŁOTA ODZNAKA PZW Z WEŃCAMI – 2 szt.

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

SREBRNA ODZNAKA PZW – 2 szt.

ODZNAKA OKRĘGOWA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU PZW OKRĘGU PIOTRKÓW TRYB. – 6 szt.

MEDAL „ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WĘDKARSTWA” – 2 szt.

DYPLOM ZARZĄDU OKRĘGU – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 32 W TOMASZOWIE MAZ.

ZŁOTA ODZNAKA PZW Z WEŃCAMI – 2 szt.

SREBRNA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 33 W TUSZYNIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 37 W ZELOWIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

 

KOŁO PZW NR 40 W OPOCZNIE

ZŁOTA ODZNAKA PZW Z WEŃCAMI – 1 szt.

ZŁOTA ODZNAKA PZW – 1 szt.

DYPLOM ZARZĄDU OKRĘGU – 1 szt.

 

dodano 05/01/2017  godz. 20:14

 

 

 

Zestawienie zarybienia wód użytkowanych przez PZW Okręg w Piotrkowie Tryb. w 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Widawka nr 1       

Lp.

      Gatunek

       Rodzaj

 Ilość

sztuki

kg

1

Szczupak

Narybek letni

4500

 

2

Szczupak

Narybek jesienny

 

400

  3

Sandacz

Narybek jesienny

 

118

4

Karp

Kroczek

 

1130

5

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

12000

 

6

Lipień

Narybek jesienny

1500

 

7

Karaś pospolity

Kroczek

 

880

8

Lin

Kroczek

 

490

9

Jaź

2 – latek

 

630

10

Brzana

Narybek jesienny

2500

 

11

Świnka

Narybek jesienny

12500

 

12

Kleń

Narybek jesienny

4000

 

13

Sum

Kroczek

165

 

 

                                                      

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Grabia nr 1            

 

Lp.

       Gatunek

        Rodzaj

                    Ilość

sztuki

kg

1

Szczupak

Narybek letni

4000

 

2

Jaź

Narybek letni

10000

 

3

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

1000

 

4

Kleń

Narybek jesienny

2000

 

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Wolbórka nr 1         

 

Lp.

       Gatunek

         Rodzaj

                   Ilość

sztuki

kg

1

Karp

Kroczek

 

143

2

Szczupak

Narybek letni

40645

 

3

Szczupak

Narybek jesienny

 

80

4

Sandacz

Narybek letni

1920

 

5

Sandacz

Narybek jesienny

 

20

6

Lin

Kroczek

 

130

7

Karaś pospolity

Kroczek

 

260

8

Jaź

2 – latek

 

189

9

Kleń

Narybek jesienny

11700

 

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Luciąża nr 1        

 

Lp.

 Gatunek

         Rodzaj

                     Ilość

sztuki

kg

1

Miętus

Narybek letni

500

 

2

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

3000

 

3

Sandacz

Narybek letni

30000

 

4

Szczupak

Narybek letni

40000

 

5

Karaś pospolity

Kroczek

 

440

6

Jaź

2 – latek

 

200

7

Kleń

Narybek wiosenny

2500

 

8

Kleń

Narybek jesienny

3500

 

9

Lin

Kroczek

 

230

10

Karp

Kroczek

 

850

 

 

 

 Obwód rybacki rzeki Drzewiczka nr 1       

 

Lp.

       Gatunek

         Rodzaj

                     Ilość

sztuki

kg

1

Miętus

Narybek letni

8500

 

2

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

2000

 

3

Sandacz

Narybek letni

179000

 

4

Szczupak

Narybek letni

70000

 

5

Szczupak

Narybek jesienny

 

787

6

Lin

Kroczek

 

1153

7

Jaź

Narybek letni

30000

 

8

Jaź

2 – latek

 

740

9

Brzana

Narybek jesienny

2000

 

10

Świnka

Narybek jesienny

4000

 

11

Karaś pospolity

Kroczek

 

1340

12

Karp

Kroczek

 

1425

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Pilica nr 2     

 

Lp.

      Gatunek

        Rodzaj

                    Ilość

sztuki

kg

1

Sandacz

Narybek letni

10000

 

2

Szczupak

Narybek letni

30000

 

3

Jaź

2 – latek

 

250

4

Brzana

Narybek jesienny

4000

 

5

Kleń

Narybek jesienny

6000

 

6

Świnka

Narybek jesienny

9000

 

7

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

1000

 

 

 

 

Obwód rybacki Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica nr 3

 

Lp.

        Gatunek

          Rodzaj

                     Ilość

sztuki

kg

1

Karp

Kroczek

 

1000

2

Sandacz

Narybek letni

300000

 

3

Szczupak

Narybek letni

350000

 

4

Szczupak

Narybek jesienny

 

1421

5

Karaś pospolity

Kroczek

 

500

6

Lin

Kroczek

 

3000

7

Jaź

2 – latek

 

300

8

Brzana

Narybek jesienny

2000

 

9

Kleń

Narybek jesienny

8000

 

10

Świnka

Narybek jesienny

2000

 

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Pilica nr 4          

 

Lp.

        Gatunek

         Rodzaj

 Ilość

sztuki

kg

1

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

1000

 

2

Sandacz

Narybek letni

20000

 

3

Szczupak

Narybek letni

67000

 

4

Szczupak

Narybek jesienny

 

65

5

Jaź

Narybek letni

7300

 

6

Jaź

2 – latek

 

437

7

Brzana

Narybek jesienny

7000

 

8

Kleń

Narybek jesienny

11700

 

9

Boleń

Narybek jesienny

13000

 

10

Świnka

Narybek jesienny

15000

 

11

Karaś pospolity

Kroczek

 

5

 

 

 

 

 

Zbiorniki pozaobwodowe (Zb. Opoczno, Zb. Przedbórz, zb. w Pławnie)  

 

Lp.

       Gatunek

        Rodzaj

                    Ilość

sztuki

kg

1

Szczupak

Narybek letni

1000

 

2

Sandacz

Narybek letni

1000

 

3

Karp

Kroczek

 

490

4

Karaś pospolity

Kroczek

 

110

5

Lin

Kroczek

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodano 06/12-2016  godz. 20:14

     

 

Zebranie z Prezesami Kół PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.

 

 


 

 

W dniu 05.11.2016r. przy ulicy Rolniczej 69A w Piotrkowie Tryb. odbyło się doroczne zebranie Zarządu Okręgu z Prezesami Kół PZW Okręg w Piotrkowie Tryb. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Okręgu kol. Mieczysław Centka, który powitał obecnych na zebraniu Prezesów oraz członków władz i organów Okręgu PZW. W dalszej części zapoznał zebranych o przebiegu prac nad nowym Statutem PZW. Kolejne informacje dotyczyły stanu organizacyjnego Okręgu w 2016 r., wysokość składek i opłat za wędkowanie na 2017 r. Przedstawił obowiązujące przepisy dotyczące Ordynacji Wyborczej w 2017 r., oraz propozycji dotyczących porozumień międzyokręgowych o wzajemnym dostępie do wód na 2017 r. Po zakończeniu wystąpienia Prezesa ZO dalsze prowadzenie przejął Przewodniczący zebrania Skarbnik ZO kol. Jerzy Kuligowski. Kolejnymi omawianymi sprawami były tematy : dotyczące zarybienia wód Okręgu w 2016r.,oraz informacje dotyczące odstępstw od zasad APR PZW na wodach Okręgu w 2017 r., które omówił Ichtiolog ZO kol. Aleksander Góralczyk. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Kapitanatu Sportowego przedstawił Wiceprezes ZO kol. Andrzej Szczurtek. Przewodniczący Okręgowej Rady ds. Młodzieży Sylwester Stasiczka przedstawił sprawozdanie z działalności pracy z młodzieżą w 2016r., jednocześnie informując wszystkich przybyłych o zdobyciu przez naszego juniora Bartosza Dawidowicza tytułu Mistrza Polski w dyscyplinie spinningowej. W dalszej części zabrał głos Rzecznik Dyscyplinarny ZO kol. Zbigniew Szymański udzielając informacji dotyczącej postępowań przeprowadzonych przez Okręgowy Sąd Koleżeński. Księgowy ZO pani Anna Gurdziołek przypomniała podstawowe obowiązki prezesa koła, jako kierownika jednostki terenowej PZW. Omówiła obowiązujące przepisy finansowe i sprawozdawcze w zakresie dotyczącym Kół PZW. Następnie odbyła się dyskusja. Zebrani Prezesi Kół PZW zadawali pytania dotyczące różnej problematyki w tym spraw przedstawionych przez członków. W ostatnim punkcie zebrania przybyły kol. Bartosz Dawidowicz Mistrz Polski w dyscyplinie spinningowej został uhonorowany skromnym upominkiem, który wręczył Prezes ZO kol. Mieczysław Centka i Wiceprezes ds. Sportu kol. Andrzej Szczurtek. Na zakończenie Prezes ZO podziękował wszystkim obecnym za przybycie. Zebranie zakończyło się  w miłej atmosferze wspólnym obiadem.

 

 

 

dodano 06/03-2016  godz. 20:14

 

Uwaga!!!

 

W związku z tym, że Zarząd Okręgu w Piotrkowie Tryb. Zmienił uchwałę Nr 33/Z/2015 o opłatach członkowskich  na 2016 r. zapraszamy do zapoznania się z nowymi opłatami w zakładce Opłaty!!!!

 

 

 

 

 

 

dodano 11/02-2016  godz. 11:14

 

Zarybienie wód użytkowanych przez PZW Okręg w Piotrkowie Tryb. w 2015 r. na podstawie informacji z PZW Okręg Piotrków Tryb.

 

 

Obwód rybacki Rzeki Widawka Nr 1 Powierzchnia zasadniczego obw. rybackiego 134,5ha

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

         sztuki

          kg

1

Szczupak

Narybek letni

4500      

 

2

Szczupak**

Narybek jesienny

 

400

3

Sandacz**

Narybek jesienny

 

118

4

Sum**

Kroczek

 

165

5

Karp**

Kroczek

 

1130

6

Karaś pospolity**

Kroczek

 

        880

7

Lin**

Kroczek

 

640

8

Jaź**

2 – latek

 

        630 

9

Brzana

Narybek jesienny

2500

 

10

Świnka

Narybek jesienny

12500

 

11

Kleń

Narybek jesienny

4000

 

12

Jelec*

Narybek letni

30000

 

13

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

12000

 

14

Pstrąg potokowy*

Narybek letni

5000

 

15

Lipień

Narybek jesienny

1500

 

* zarybienie dodatkowe w obwodzie w ramach programu badawczego UW-M w Olsztynie

   **Zarybienie obejmuje również Łowisko Specjalne „Kodrąb”

           

 

 

Obwód rybacki Rzeki Grabia Nr 1 Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego  39,2 ha

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

         sztuki

          kg

1

Szczupak

Narybek letni

4000

 

2

Jaź

Narybek letni

10000

 

3

Miętus

Narybek letni

2000

 

4

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

1000

 

5

Kleń

Narybek jesienny

2000

 

 

 

 Obwód rybacki Rzeki Wolbórka Nr 1 Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego  66,5 ha.

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

         sztuki

          kg

1

Szczupak

Narybek letni

40645

 

2

Sandacz

Narybek letni

1920

 

3

Szczupak

Narybek jesienny

 

80

4

Sandacz

Narybek jesienny

 

20

5

Kleń

Narybek jesienny

11700

 

6

Jaź

2 – latek

 

189

7

Karaś pospolity

Kroczek

 

260

8

Lin

Kroczek

 

130

9

Karp

Kroczek

 

143

 

 

Obwód rybacki Rzeki Pilica Nr 2 Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego 200,20 ha

 

 

gatunek

rodzaj materiału

sztuki

kg

1

Sandacz

Narybek letni

10000

 

2

Szczupak

Narybek letni

30000

 

3

Jaź

2 – latek

 

250

4

Brzana

Narybek jesienny

4000

 

5

Kleń

Narybek jesienny

6000

 

6

Świnka

Narybek jesienny

9000

 

 

Obwód rybacki Zb. Sulejowskiego na Rzece Pilica Nr 3  Pow. zasadn. obw. ryb.  2000,00 ha

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

         sztuki

          kg

1

Sandacz

Narybek letni

300000

 

2

Szczupak

Narybek letni

350000

 

3

Szczupak

Narybek jesienny

 

1450

4

Brzana

Narybek jesienny

2000

 

5

Kleń

Narybek jesienny

8000

 

6

Świnka

Narybek jesienny

2000

 

7

Karaś pospolity

Kroczek

 

500

8

Lin

Kroczek

 

3000

9

Karp

Kroczek

 

1000

10

Jaź

2 – latek

 

300

 

 

Obwód rybacki Rzeki Pilica Nr 4  Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego 425,5 ha (do czasu zakończenia remontu zarybienia Zbiornika Spała nie są realizowane)

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

         sztuki

          kg

1

Sandacz

Narybek letni

20000

 

 

2

Szczupak

Narybek letni

67000

 

 

3

Szczupak

Narybek jesienny

 

67,5

 

4

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

1000

 

 

5

Jaź

Narybek letni

7300

 

 

6

Jaź

2 – latek

 

439,5

 

7

Brzana

Narybek jesienny

7000

 

 

8

Kleń

Narybek jesienny

11700

 

 

9

Boleń

Narybek jesienny

13000

 

 

10

Świnka

Narybek jesienny

15000

 

 

11

Lin

Kroczek

 

30

 

12

Karp

Kroczek

 

15

 

13

Karaś pospolity

Kroczek

 

22,5

 

               

 

 

Obwód rybacki Rzeki Drzewiczka Nr 1 Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego 391,14 ha.

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

         sztuki

          kg

1

Miętus

Narybek letni

5000

 

2

Sandacz

Narybek letni

100000

 

3

Szczupak

Narybek letni

67000

 

4

Szczupak

Narybek jesienny

 

478

5

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

2000

 

6

Brzana

Narybek jesienny

2000

 

7

Jaź

Narybek letni

30000

 

8

Jaź

2 – latek

 

410

9

Świnka

Narybek jesienny

4000

 

10

Karaś pospolity

Kroczek

 

1450

11

Lin

Kroczek

 

1320

12

Karp

Kroczek

 

1625

           

 

 

Obwód rybacki Rzeki Luciąża Nr 1 Powierzchnia zasadniczego obwodu rybackiego 290,00 ha.

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

         sztuki

          kg

 

1

Miętus

Narybek letni

1000

 

2

Sandacz

Narybek letni

25000

 

3

Szczupak

Narybek letni

40000

 

4

Kleń

Narybek jesienny

7000

 

5

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

3000

 

6

Karaś pospolity

Kroczek

 

350

7

Jaź

2 – latek

 

200

8

Lin

Kroczek

 

200

9

Karp

Kroczek

 

700

 

 

 

Zbiorniki pozaobwodowe (Zbiornik Opoczno, Zbiornik Przedbórz, Zbiornik Grębociny)

 

 

 

gatunek

    rodzaj materiału

          kg

 

1

Karp

Kroczek

665

2

Karp

Trzylatek (H)

250

3

Lin

Kroczek

150

4

Karaś pospolity

Kroczek

200

5

Płoć/wzdręga

Tarlak

200

6

Płoć/wzdręga

Narybek 1+/ 2+

316

 

                                              

 

 

 

 

      dodano 25/01-2016  godz. 22:20

 

Odstępstwa od Regulaminu APR obowiązujące na wodach PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

 

I.  Odstępstwa od zasad określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny PZW, jakie obowiązują na wodach użytkowanych przez  PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.

 

Dotyczy wszystkich wód Okręgu PZW

 1. Zakaz wywozu przynęt i zanęt.
 2. Zakaz wędkowania metodą „na żywca i na martwą rybkę” w okresie od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.
 3. Wymiar ochronny okonia do 18 cm.
 4. Używanie do połowu ryb metody trolingowej dozwolone jest po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 100,- zł  i po uzyskaniu odrębnego zezwolenia. 
 5. Gatunki ryb objęte dobowym limitem sztukowym, po umieszczeniu w siatce do przetrzymywania ryb należy natychmiast wpisać w rejestr połowu, zgodnie z instrukcją. 

 

Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 4 i Nr 3

 1. Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory.
 2.  Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  ujściowy odcinek cieku Józefówka , lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy,  obowiązuje w okresie  od 1.11 do 31.03 każdego roku.  
 3. Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  odcinek  rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzustówka  i odcinek  od jazu piętrzącego ‘Brzustówka” w dół  rzeki Pilicy do ujścia  kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”.  
 4. Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych.
 5. Rezerwat „Gać Spalska”  -  całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na  rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych  na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała - Rezerwat Przyrody.

 

Obwód rybacki rzeki Drzewiczka Nr 1

 1. Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego ujścia do rzeki Drzewiczka.

 

Rzeka Brzuśnia

 1. Na całej długości rzeki Brzuśni dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

 

Zbiornik Miedzna Murowana

 1. Zakaz połowu ryb z tzw. „Ptasich wysp ”.
 2. Zakaz połowu ryb z  zapory czołowej i bocznej wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 726. 

 

Obwód rybacki rzeki Luciąża Nr 1

 1. Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Szymanów,  gm. Rozprza obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i odcinek od jazu w dół rzeki Luciąży do mostu drogowego na drodze Cekanów-Bagno.
 2. Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Kłudzice, gm. Sulejów obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i od jazu 150 m w dół rzeki Luciąży.
 3. Na odcinku rzeki Luciąży od jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów do jazu w m. Bazar gm. Rozprza wraz z wodami jej dopływów na w/w odcinku rzeki dozwolony jest  połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.  
 4. W okresie od 15.03. do 15. 05 każdego roku obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Luciąży od mostu drogowego w Przygłowie do jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów wraz z kanałem młynówki w Kłudzicach oraz w jej dopływach na w/w  odcinku rzeki z wyłączeniem rzeki Strawa powyżej jazu w m. Kałek.

 

Obwód rybacki rzeki Widawka Nr 1

 1. Na odcinku rzeki Widawki od miejscowości Żar do miejscowości Lubośnia wraz z dopływem Struga Aleksandrowska obowiązuje:

        a) zakaz stosowania przynęt zwierzęcych oraz żywej i martwej rybki;

        b) połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne;                                                                                                      

2. Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku 150 m w górę rzeki Widawka od jej           ujścia do zbiornika Słok.   

3. W okresie od 15.03. do 15. 05  każdego roku  obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na niżej wymienionych odcinkach rzeki Widawki:

        a) od jazu piętrzącego w m. Kmiecizna do strefy całorocznej ochrony przed zbiornikiem Słok.

        b) od zapory k/młyna w Słoku do zbiornika Wawrzkowizna i dalej 100 m w głąb   zbiornika na całym obszarze wynurzonej roślinności –  tarlisko ryb.

 

 

Rzeka Pilsia

 1. Na odcinku rzeki Pilsi od zbiornika Patyki do ujścia do rzeki Widawki obowiązuje:

       a) zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych –  dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

      b) zakaz połowu ryb w granicach wyznaczonych i oznakowanych stref tarliskowych.

 

 

Zbiornik Patyki

 1. Zakaz połowu ryb z mola spacerowego.

 

Obwód rybacki rzeki Wolbórka Nr 1

 

Zbiornik Kotliny

 1. Zakaz połowu ryb z wyspy.
 2. Polów ryb dozwolony wyłącznie z przeznaczonych do tego utwardzonych stanowisk wędkarskich.

 

II. Zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków pływających na niżej wymienionych zbiornikach wodnych w okresach:

 

 1. W okresie od 1 czerwca  2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  od świtu do zmierzchu;
 2. W miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik – przez całą dobę, z wyłączeniem zbiornika Słok (amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu).

 

Wykaz zbiorników wodnych udostępnionych do połowu ryb ze środków pływających:

(dotyczy zezwoleń seria PT)  

 

1.  Zbiornik Sulejowski,

2.  Zbiornik Cieszanowice,

3.  Zbiornik Bugaj,

4.  Zbiornik Słok.

 

Na pozostałych zbiornikach i ciekach wodnych nie zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków pływających.

 

III. Wykaz zbiorników wodnych udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wędką z brzegu : (dotyczy zezwoleń seria PT)

 

1.    Zbiornik  Sulejowski

2.    Zbiornik Miedzna Murowana – od dnia 01.06.2016 r.

3.    Zbiornik  Cieszanowice

4.    Zbiornik  Drzewica

5.    Zbiornik  Bugaj

6.    Zbiornik  Wawrzkowizna

7.    Zbiornik  Słok

8.    Zbiornik  Patyki

9.    Zbiornik Szczerców

10.  Zbiornik  Kotliny

11.  Zbiornik  Stara Kuźnica

12.  Zbiornik  Drutarnia

13.  Zbiorniki Browary I i II

14.  Zbiornik  Górny Młyn

15.  Zbiornik  Stary Młyn

16.  Zbiornik  Szabelnia

17.  Zbiornik  Piła

18.  Zbiornik  Przedbórz – do dnia 26.10.2016 r.

19.  Zbiornik  Opoczno - od momentu jego ponownego  udostępnienia do wędkowania przez PZW

20.  Zbiornik  Grębociny

21.  Zbiornik Spała – zbiornik w fazie remontu

22.  Zbiornik Młynki 1

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi.