dodano 08/04/2018  godz. 18:14

 

Używanie silników spalinowych do napędu jednostek pływających od 1.01.2018 r.

 

 

 

W związku z zapytaniami kierowanymi do Biura Zarządu Okręgu dotyczącymi możliwości korzystania z silników spalinowych do napędu łodzi w obszarze zbiorników wodnych  użytkowanych rybacko przez nasz Okręg (w szczególności – Zbiornika Sulejowskiego) informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku zagadnienie powyższe regulują stosowne przepisy nowej Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. przytoczone poniżej:

 

 

 

Art. 32. 1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

 

Art. 34. Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:

 

…….

 

9)    uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych;

 

Art. 389. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 

……………

 

2)     szczególne korzystanie z wód;

 

         …. .

 

 

 

Z  powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że w obszarze użytkowanych przez Okręg PZW w Piotrkowie Tryb. wód (nie ma na nich wyznaczonych dróg wodnych) możemy poruszać się sprzętem motorowodnym o napędzie spalinowym do 10 kW. Na wyższe moce niezbędne jest posiadanie wydanego przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

 

 

 

Jednocześnie przypominamy, że połów ryb ze sprzętu pływającego (bez względu na rodzaj i moc jego napędu) dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych akwenach Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb., w okresach i porach określonych w wydanym przez uprawnionego do rybactwa zezwoleniu na amatorski połów ryb. Każdy sprzęt pływający służący do połowu ryb musi być zarejestrowany i odpowiednio oznakowany, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Minstra Rolinictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.

 

                                                                                                                                                                   dodano 13/03/2018  godz. 16:14

 

 

Grupowe Ubezpieczenie NNW dla Członków Okręgu PZW

 

 

 

 

 

 

 

     PZW Okręg w Piotrkowie Tryb. informuje, że Członkowie Okręgu zostali objęci grupowym  ubezpieczeniem „Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU Sport”–Polisa Ubezpieczenia Nr 1011498383.

 

Ochroną jest objęte indywidualne lub zbiorowe korzystanie z wód - wędkarstwo o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Osoba, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi zgłasza szkodę indywidualnie w placówce PZU.

 

 

 

PZU Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 51, 97-300 Piotrków Tryb.

 

Telefon Biura Obsługi Klienta (44) 308-20- 21

 

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów:

 

www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia/szkoda-na-osobie/wymagane-dokumenty

 

 

 

II. Część dotycząca szkód z ubezpieczeń wypadkowych, chorobowych, turystycznych

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY PRZYDATNE DO ZGŁOSZENIA SZKODY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO POLEGAJĄCEJ NA:

 

A) USZKODZENIU CIAŁA (ROZSTROJU ZDROWIA) POSZKODOWANEGO

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.
 Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) medyczne dotyczące procesu leczenia skutków wypadku (dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z daty wypadku, jak i przedstawiającej dalszy przebieg leczenia np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.),

 

b) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku

 

c) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów. 

Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie.
Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia i zawartej umowy ubezpieczenia, w szczególności różnego rodzaju przysługujących świadczeń

 

B) ŚMIERCI POSZKODOWANEGO

 

Żadne dokumenty nie są wymagane, aby dokonać zgłoszenia szkody, jeśli jednak zgłaszający roszczenia jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej zdarzenia (np. wypadku komunikacyjnego) i powstałej szkody powinien je przedłożyć równocześnie ze zgłoszeniem szkody lub w krótkim czasie od zgłoszenia szkody, gdyż ułatwi to i przyspieszy postępowanie prowadzone przez PZU SA.
 Podstawowymi dokumentami są w szczególności :
a) aktu zgonu,
b) dokument potwierdzający przyczynę zgonu np. karta statystyczna zgonu, wynik sekcji zwłok,
c) potwierdzające fakt zaistnienia zdarzenia np. notatka Policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu, jeśli poszkodowany jest w posiadaniu ww. dokumentacji, ewentualnie wskazanie instytucji lub osób, do którego ubezpieczyciel może się zwrócić o informacje dotyczące przyczyn i przebiegi wypadku
d) jeśli w umowie ubezpieczenia nie wskazano imiennie osoby uprawnionej do świadczenia, dokument potwierdzający pokrewieństwo (powinowactwo) ze zmarłym poszkodowanym, ewentualnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza,
e) wszelkie dowody potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku ze zgonem poszkodowanego, jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów (np. koszty transportu zwłok).
Inne jeszcze wymagane dokumenty mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia. i zawartej umowy ubezpieczenia.
Jeśli ww. dokumenty nie zostaną przedłożone na etapie zgłoszenia szkody (np. z powodu ich nie posiadania lub dokonania zgłoszenia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU), ich przekazanie do PZU SA może nastąpić w późniejszym terminie

CO W PRZYPADKU GDY PRZEDŁOŻONE NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY DOKUMENTY OKAŻĄ SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCE/ LUB NA ETAPIE ZGŁOSZENIA SZKODY NIE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE ŻADNE DOKUMENTY?

 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie,  poinformować poszkodowanego o rodzaju dokumentów potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia, jeśli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

 

 

 

Poniżej w linkach - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH PZW SPORT w tym wyłączenie odpowiedzialności:

 

 

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_1.jpg

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_2.jpg

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_3.jpg

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_4.jpg

 

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/40/cms/szablony/20251/pliki/owu_str_5.jpg

 

                                                                                                                                                                   dodano 11/03/2018  godz. 21:14

 

WYNIKI ZAWODÓW PODLODOWYCH

 

      miejsce 1       Ryszard Maciejczyk

 miejsce 2       Sylwester Hebes

miejsce 3       Piotr Kowalczyk

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

                                                                                                                                                                   dodano 05/03/2018  godz. 11:14

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

W dniu 4 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w Restauracji „SENATOR” przy ul. Rolniczej 69A w Piotrkowie Tryb. obradował Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb., który został zwołany w sprawie dokonania wyboru nowego Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. Na 70  uprawnionych do udziału w zjeździe udział wzięło 65 Delegatów. Z ramienia Zarządu Głównego PZW w Warszawie w obradach uczestniczył Członek ZG PZW kol. Edward Fornalik. Prowadzącym obrady wybrano kol. Jerzego Kuligowskiego z Koła PZW Nr 12 w Piotrkowie Tryb. a jego zastępcą kol. Marka Dziadczyka z Koła PZW Nr 9 w Moszczenicy. Sekretarzami zjazdu zostali wybrani kol. Sławomir Ryś z Koła PZW Nr 6 w Nowym Glinniku i kol. Tadeusz Woźniak z Koła PZW Nr 30 w Tomaszowie Maz.  O wybór na funkcję Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. ubiegało się trzech kandydatów: kol. Łukasz Ciupa z Koła PZW Nr 28 w Sulejowie, kol. Stefan Fuz z Koła PZW Nr 4 w Bełchatowie oraz kol. Maciej Wojtecki z Koła PZW Nr 23 w Radomsku. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. został  kol. Maciej Wojtecki.

 

por: http://www.pzw.org.pl/40/wiadomosci/165184/60/nadzwyczajny_okregowy_zjazd_delegatow_okregu_pzw_w_piotrkowie_tr

 

 

                                                                                                                                                                dodano 04/03/2018  godz. 22:43

 

 

Zatwierdzony terminarz rezerwacji terenu pod zawody wędkarskie Okręgowe i Kół na 2018 r.

 

Wykaz rezerwacji zbiorników wodnych i terenów w celu przeprowadzenia imprez i zawodów wędkarskich w 2018 r.
rezerwacja_terminow_pod_zawody_wedkarski
Adobe Acrobat Document 346.1 KB


       

                                                                                                                                                 dodano 29/01/2018  godz. 12:43

 

 

 

 

Zestawienie zarybienia wód użytkowanych przez PZW Okręg w Piotrkowie Tryb. w 2017 r.

 

 

 

 

 

 

                              Obwód rybacki rzeki Widawka nr 1

 

       

 

Lp.

      Gatunek

       Rodzaj

 Ilość

sztuki

kg

1

Szczupak

Narybek letni

4500

 

2

Szczupak

Narybek jesienny

 

400

3

Sandacz

Narybek jesienny

 

118

4

Karp

Kroczek

 

1130

5

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

12000

 

6

Lipień

Narybek jesienny

1500

 

7

Karaś pospolity

Kroczek

 

880

8

Lin

Kroczek

 

790

9

Jaź

2 – latek

 

630

10

Brzana

Narybek jesienny

2500

 

11

Świnka

Narybek jesienny

12500

 

12

Kleń

Narybek jesienny

4000

 

13

Sum

Kroczek

165

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

                         Obwód rybacki rzeki Grabia nr 1

 

            

 

Lp.

       Gatunek

        Rodzaj

                    Ilość

sztuki

kg

1

Szczupak

Narybek letni

4000

 

2

Jaź

Narybek letni

10000

 

3

Miętus

Narybek letni

4000

 

4

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

1000

 

5

Kleń

Narybek jesienny

2000

 

 

 

 

 

 

                    Obwód rybacki rzeki Wolbórka nr 1

 

         

 

Lp.

       Gatunek

         Rodzaj

                   Ilość

sztuki

kg

1

Karp

Kroczek

 

143

2

Szczupak

Narybek letni

40645

 

3

Szczupak

Narybek jesienny

 

80

4

Sandacz

Narybek letni

1920

 

5

Sandacz

Narybek jesienny

 

20

6

Lin

Kroczek

 

130

7

Karaś pospolity

Kroczek

 

260

8

Jaź

2 – latek

 

189

9

Kleń

Narybek jesienny

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Obwód rybacki rzeki Luciąża nr 1

 

        

 

Lp.

 Gatunek

         Rodzaj

                     Ilość

sztuki

kg

1

Miętus

Narybek letni

1500

 

2

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

3900

 

3

Sandacz

Narybek letni

30000

 

4

Szczupak

Narybek letni

40000

 

5

Karaś pospolity

Kroczek

 

430

6

Jaź

2 – latek

 

200

7

Kleń

Narybek wiosenny

5000

 

8

Kleń

Narybek jesienny

1500

 

9

Lin

Kroczek

 

230

10

Karp

Kroczek

 

700

 

 

 

 

 

                     Obwód rybacki rzeki Drzewiczka nr 1

 

       

 

Lp.

       Gatunek

         Rodzaj

                     Ilość

sztuki

kg

1

Miętus

Narybek letni

10500

 

2

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

2000

 

3

Sandacz

Narybek letni

144000

 

4

Szczupak

Narybek letni

54000

 

5

Szczupak

Narybek jesienny

 

787

6

Lin

Kroczek

 

1153

7

Jaź

Narybek letni

30000

 

8

Jaź

2 – latek

 

740

9

Brzana

Narybek jesienny

2000

 

10

Świnka

Narybek jesienny

4000

 

11

Karaś pospolity

Kroczek

 

1340

12

Karp

Kroczek

 

1425

 

 

 

      

 

                    Obwód rybacki rzeki Pilica nr 2

 

     

 

Lp.

      Gatunek

        Rodzaj

                    Ilość

sztuki

kg

1

Sandacz

Narybek letni

10000

 

2

Szczupak

Narybek letni

30000

 

3

Jaź

2 – latek

 

250

4

Brzana

Narybek jesienny

4000

 

5

Kleń

Narybek jesienny

6000

 

6

Świnka

Narybek jesienny

9000

 

7

Pstrąg potokowy

Narybek jesienny

1000

 

 

 

 

                      Obwód rybacki Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica nr 3

 

 

 

Lp.

        Gatunek

          Rodzaj

                     Ilość

sztuki

kg

1

Karp

Kroczek

 

1000

2

Sandacz

Narybek letni

205000

 

3

Szczupak

Narybek letni

350000

 

4

Szczupak

Narybek jesienny

 

1454

5

Karaś pospolity

Kroczek

 

500

6

Lin

Kroczek

 

3000

7

Jaź

2 – latek

 

300

8

Brzana

Narybek jesienny

2000

 

9

Kleń

Narybek jesienny

8000

 

10

Świnka

Narybek jesienny

2000

 

 

 

 

 

 

                      Obwód rybacki rzeki Pilica nr 4

 

          

 

Lp.

        Gatunek

         Rodzaj

 Ilość

sztuki

kg

1

Sandacz

Narybek letni

20000

 

2

Szczupak

Narybek letni

67000

 

3

Szczupak

Narybek jesienny

 

135

4

Brzana

Narybek jesienny

7000

 

5

Kleń

Narybek jesienny

11700

 

6

Boleń

Narybek jesienny

10000

 

7

Świnka

Narybek jesienny

15000

 

8

Jaź

2 – latek

 

527

9

Lin

Kroczek

 

290

10

Karaś pospolity

Kroczek

 

240

11

Karp

Kroczek

 

40

 

 

 

 

 

               Zbiorniki pozaobwodowe (Zb. Opoczno, Zb. Przedbórz, zb. w Pławnie )

 

  

 

Lp.

       Gatunek

        Rodzaj

                    Ilość

sztuki

kg

1

Szczupak

Narybek letni

2000

 

2

Sandacz

Narybek letni

1000

 

3

Karp

Kroczek

 

430

4

Karaś pospolity

Kroczek

 

260

5

Lin

Kroczek

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    dodano 24/01/2018  godz. 23:46

 

 

Terminarz imprez wędkarskich ORM,OKS na 2018 r.

 

      

Poniżej w załączniku terminarz zawodów i imprez wędkarskich organizowanych przez Okręgowy Kapitanat Sportowy i Okręgową Radę ds. Młodzieży na 2018 r.

 

terminy_zawodow_2018r.pdf
Adobe Acrobat Document 279.4 KB

                                                                                                                                                               dodano 16/01/2018  godz. 22:16

 

Od 01.01.2018 r. nowe ograniczenie w połowie ryb na Zbiorniku Sulejowskim.

 

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. ZO PZW w Piotrkowie Tryb. wprowadził ograniczenie w ilości stosowania zanęt do połowu ryb na Zbiorniku Sulejowskim. 

 

 

 

"Obowiązuje ograniczenie w używaniu do połowu zanęt do 1kg na osobę na jeden dzień połowu

 

(nie dotyczy wypełniaczy mineralnych)"

 

                                                                                                                                                                 dodano 16/01/2018  godz. 22:23

 

Odstępstwa od zasad amatorskiego połowu ryb w 2018 roku.

 

 

 

Odstępstwa od zasad określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny PZW, jakie obowiązują na wodach użytkowanych przez  PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.

 

 

 

 

 

 

 

1.   Zakaz wywozu przynęt i zanęt.

 

2.  Zakaz połowu ryb metodą „na żywca i na martwą rybkę” od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.

 

3.   Wymiar ochronny karpia - do 30 cm.

 

4.   Wymiar ochronny okonia - do 20 cm.

 

5.   Ilościowy dobowy limit połowu okonia - do 15 szt.

 

6.   Sum europejski – bez ilościowego dobowego limit połowu.

 

7.   Zezwala się na amatorski połów ryb wędką ze środków pływających wyłącznie na zbiornikach wodnych: Zbiornik Sulejowski, Zbiornik Cieszanowice, Zbiornik Bugaj, Zbiornik Słok w okresach:

 

a) w  okresie od 1 czerwca  2018 r. do 31 grudnia 2018 r., od świtu do zmierzchu;

 

b) w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik –przez całą dobę, z wyłączeniem zbiornika „Słok” (amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu).

 

9. Gatunki ryb, które objęte są dobowym limitem sztukowym, natychmiast po   umieszczeniu w siatce do przetrzymywania ryb należy wpisać w rejestr połowu   zgodnie z instrukcją.

 

10. Pozostałe ograniczenia na użytkowanych wodach:

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 3

 

 

 

Zbiornik Sulejowski

 

 

 

1.  Obowiązuje ograniczenie w używaniu do połowu zanęt do 1kg na osobę na jeden dzień połowu ( nie dotyczy wypełniaczy mineralnych).

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Pilica Nr 4

 

 

 

1.  Obręb ochronny w Smardzewicach Gm. Tomaszów Maz. obejmujący odcinek rzeki Pilicy na długości 200 m w dół rzeki od zapory czołowej zbiornika zaporowego i część Zalewu Sulejowskiego na odległość 50 m od zapory.

 

2.  Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  ujściowy odcinek cieku Józefówka, lewobrzeżnego dopływu rzeki Pilicy zwyczajowo zwanego zbiornikiem „Lodowiec” od kładki zlokalizowanej na cieku powyżej zbiornika do miejsca wpłynięcia jego wód do rzeki Pilicy,  obowiązuje w okresie  od 1.11 do 31.03 każdego roku.  

 

3.  Obręb ochronny w Tomaszowie Maz.  obejmujący  odcinek  rzeki Pilicy na długości 50 m w górę rzeki od jazu piętrzącego „Brzostówka”  i odcinek  od jazu piętrzącego :Brzustówka” w dół  rzeki Pilicy do ujścia  kanału odpływowego starorzecza zwyczajowo zwanego „Zimne”.  

 

4.  Rezerwat „Spała” – przemieszczanie się  i amatorski połów ryb na odcinku rzeki Pilicy dozwolony wyłącznie z oznakowanych ścieżek dydaktycznych.

 

5.  Rezerwat „Gać Spalska”  -  całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na  rzece Gać oraz na istniejących na niej zbiornikach wodnych  na odcinku od jej źródeł do ujścia do zbiornika Spała - Rezerwat Przyrody.

 

 

 

Zbiornik Spała

 

 

 

1.  Obowiązuje zakaz połowu ryb do odwołania.

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Drzewiczka Nr 1

 

 

 

Zbiornik Miedzna Murowana

 

 

 

1.       Zakaz połowu ryb z lodu. 

 

2.       Zakaz połowu ryb z tzw.  „Ptasich wysp ”.

 

3.       Zakaz połowu ryb z  zapory czołowej i bocznej wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 726. 

 

 

 

Zbiornik Drzewica – rzeka Drzewiczka

 

 

 

1.  Obręb ochronny w Drzewicy obejmujący kanał odpływowy od elektrowni wodnej w Drzewicy do jego ujścia do rzeki Drzewiczka.

 

 

 

Rzeka Brzuśnia

 

 

 

1.  Na całej długości rzeki Brzuśni dozwolony jest połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne.

 

 

 

Zbiornik Miejski w Opocznie 

 

 

 

1.  Obowiązuje odrębny regulamin połowu - regulamin zamieszczony w obrębie akwenu.

 

2.  Połów ryb dozwolony wyłącznie z wybudowanych stanowisk wędkarskich.

 

 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Zbiorniku Miejskim w Opocznie.

 

 

 

1.  Amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie od świtu do zmierzchu przy użyciu jednej wędki na spławik i wyłącznie z brzegów akwenu od ulicy Wałowej oraz od strony torów kolejowych.

 

2.  Na zbiorniku wodnym obowiązuje zakaz nęcenia zanętą sypką (z wyłączeniem ziaren zbóż, peletu i kulek proteinowych).

 

3.  Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:

 

 

 

·   Po 1 szt. z limitowanych sztukowo gatunków ryb, według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

·   Do 2 kg pozostałych gatunków ryb, nie objętych limitem sztukowym, według Regulaminu APR PZW.

 

 

 

4.  Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZW i przepisy powszechnie obowiązującego prawa określone w:

 

 

 

·   W wydanym przez uprawnionego do rybactwa zezwoleniu na amatorski połów ryb.

 

·   Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

·   Statucie PZW.

 

·   Ustawie o rybactwie śródlądowym.

 

·   Ustawie prawo wodne.

 

·   Ustawie o ochronie przyrody.

 

·   Ustawie o ochronie środowiska.

 

·   Ustawie o ochronie zwierząt.

 

 

 

Obwód  rybacki rzeki Luciąża Nr 1

 

 

 

 

 

1.  Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Szymanów, gm. Rozprza obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i odcinek od jazu w dół rzeki Luciąży do mostu drogowego na drodze Cekanów-Bagno.

 

2.  Obręb ochronny na rzece Luciąży  w m. Kłudzice, gm. Sulejów obejmujący odcinek rzeki od jazu 50 m w górę rzeki Luciąży i od jazu 150 m w dół rzeki Luciąży.

 

3.  Na odcinku rzeki Luciąży od jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów do jazu w m. Bazar gm. Rozprza wraz z wodami jej dopływów na w/w odcinku rzeki dozwolony jest  połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.   

 

4. W okresie od 15.03. do 15. 05 każdego roku obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Luciąży od mostu drogowego w Przygłowie do jazu w m. Kłudzice  gm. Sulejów wraz z kanałem młynówki w Kłudzicach oraz w jej dopływach na w/w  odcinku rzeki z wyłączeniem rzeki Strawa powyżej jazu w m. Kałek.

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Widawka Nr 1

 

 

 

1.   Na odcinku rzeki Widawki od miejscowości Żar do   miejscowości Lubośnia wraz z dopływem Struga Aleksandrowska obowiązuje:

 

    a) zakaz stosowania przynęt zwierzęcych oraz żywej i martwej rybki;

 

  b) połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne;                                                         

 

2.  Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb na odcinku 150 m w górę rzeki Widawka od jej ujścia do zbiornika Słok.  

 

3.  W okresie od 15.03. do 15. 05  każdego roku  obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na niżej wymienionych  odcinkach rzeki Widawki:

 

  a) od jazu piętrzącego w m. Kmiecizna  do strefy całorocznej ochrony przed zbiornikiem Słok.

 

  b) od zapory k/młyna w Słoku do zbiornika Wawrzkowizna i dalej 100 m w głąb zbiornika na całym obszarze wynurzonej roślinności –  tarlisko ryb.

 

 

 

Rzeka Pilsia

 

 

 

1.  Na odcinku rzeki Pilsi od zbiornika Patyki do ujścia do rzeki Widawki obowiązuje:

 

a) zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych –  dozwolony jest połów ryb  wyłącznie na przynęty sztuczne.

 

 b) zakaz połowu ryb w granicach wyznaczonych i oznakowanych stref tarliskowych.

 

 

 

Zbiornik Patyki

 

 

 

1.  Zakaz połowu ryb z mola spacerowego.

 

2.  Obowiązuje całoroczny zakaz połowu ryb w obszarze dopływu rzeki Pilsi do zbiornika na długości 50 m po obu stronach zbiornika.

 

 

 

Obwód rybacki rzeki Wolbórka Nr 1

 

 

 

Zbiornik Kotliny

 

 

 

1.  Zakaz połowu ryb z wyspy.

 

2.  Polów ryb dozwolony wyłącznie z przeznaczonych do tego  utwardzonych stanowisk wędkarskich.

 

 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi.

 

 

 

Na wodach Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. mogą zostać wprowadzone inne dodatkowe ograniczenia  w sytuacjach wymagających ochrony rybostanu lub w wyniku innych nie dających się przewidzieć zdarzeń, do których wędkujący ma bezwzględny obowiązek się stosować. Ewentualne dodatkowe ograniczenia będą zamieszczone na stronie internetowej Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. pod adresem:  www.pzw.org.pl/40/

 

 

                                                                                                                                                            dodano 114/01/2018  godz. 21:57

 

Wyrok Sądu tak ku przestrodze

Wyrok Sądu w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
Wyrok Sądu.jpg
JPG Image 815.4 KB

Witamy na stronie naszego Koła Wędkarskiego w Koluszkach